Výběr z objektů DR ÚSOP

Přispěvatelé

Přispěvatelé

Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP) je informační systém veřejné správy. Je zřízen zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  Podrobnosti o jeho vedení jsou stanoveny vyhláškou č. 45/2018 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. Eviduje veškerá zvláště chráněná území, ptačí oblasti, evropsky významné lokality, památné stromy, smluvně chráněná území a smluvně chráněné památné stromy na území ČR (objekty ÚSOP). Soustřeďuje též zřizovací a odbornou dokumentaci objektů ÚSOP. Je veřejný a každý do něj může nahlížet. Jeho provozováním je pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

ÚSOP je tvořen Sbírkou listin a Registrem objektů. Sbírka listin ÚSOP shromažďuje především listinné, ale i digitální dokumenty vztahující se k objektům ÚSOP. Je možné ji fyzicky navštívit v sídle ústředí AOPK ČR v Praze (kontakty níže).

Registr objektů ÚSOP obsahuje údaje o objektech ÚSOP v digitální podobě včetně jejich prostorového vymezení. Je veřejně přístupný jako součást Digitálního registru ÚSOP (DR ÚSOP; http://drusop.nature.cz), který zahrnuje i Mapový projekt umožňující prohlížení geografických dat s vymezením objektů ÚSOP nad různými mapovými podklady.

Vedle Registru objektů obsahuje DR ÚSOP dále vybrané digitální či digitalizované verze dokumentů uložených ve Sbírce listin - Archiv ÚSOP. Všechny části DR ÚSOP jsou navzájem propojeny.

ÚSOP shromažďuje a zveřejňuje dokumentaci dodanou příslušnými orgány ochrany přírody. Za správnost, úplnost a aktuálnost dodaných podkladů odpovídá orgán ochrany přírody, resp. zpracovatel dokumentace.

Kontakt

Adresa: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Oddělení ÚSOP, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 - Chodov Obecné dotazy ohledně ÚSOP je možné zasílat na e-mail: usop@nature.cz. Sbírka listin je pro veřejnost otevřena každou středu od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Případnou návštěvu mimo otevírací dobu je nutné předem dohodnout s kontaktní osobou. Kontaktní osoba: Veronika Urbanová, e-mail: veronika.urbanova@nature.cz, tel.: +420 95 142 1124