Čekejte prosím ...

Přehled k dnešnímu dni za celou ČR
21 záznamů
Kategorie Počet Rozloha (ha) Podíl na území ČR v %
Národní parky 4 119018,3398 1,50
CHKO 26 1138184,1963 14,43
Národní přírodní památky 126 8274,1631 0,10
Národní přírodní rezervace 110 30440,1099 0,38
Přírodní památky 1589 33661,6232 0,42
Přírodní rezervace 817 43494,6298 0,55
PP, PR, NPP, NPR 2642 115870,5260 1,46
PP, PR, NPP, NPR na území NP a CHKO 752 48333,2812 0,61
ZCHÚ celkem 2672 1324739,7809 16,77
       
Ptačí oblasti 41 703437,3236 8,91
Evropsky významné lokality 1113 795240,9439 10,08
       
Smluvně chráněná území 52 46767,6974 0,59
       
Památné stromy - solitéry 4329    
Památné stromy - aleje 239    
Památné stromy - skupiny 939    
Památné stromy - celkem 5507    
Památné stromy - jedinci - vyhlášený počet 27100    
Památné stromy - jedinci - současný počet 25062    

Poznámky:

K 1. 3. 2017 došlo ke změně metodiky výpočtu souhrnných rozloh chráněných území. Rozlohy jsou od tohoto data vypočítávány ve všech případech z obvodových hranic chráněných území. V předchozím období se ve většině případů využívaly číselné údaje z vyhlašovací dokumentace.

Ochranná pásma chráněných území nejsou v přehledu započítána.

Počty objektů za ČR nemusí odpovídat součtu za menší územní celky, neboť některá chráněná území zasahují do více územních celků. Souhrnné rozlohy objektů nemusí odpovídat součtu jednotlivých kategorií, neboť mnohá chráněná území se navzájem překrývají.